Yhdistyksen voimassaolevat säännöt


Lappeenrannan shakkikerho ry:n säännöt

(Patentti- ja rekisterihallitus on nämä 22.3.2013 päätöksellään Dnro 2012/001043Y hyväksynyt ja yhdistysrekisteriin numerolla 42.909 rekisteröinyt).

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Shakkikerho ry. Sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

2 §

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda ja ylläpitää kunnolliset toimintamahdollisuudet shakkipelin harrastajille Lappeenrannassa; herättää, ylläpitää ja levittää shakkiharrastusta sekä

edistää ja kehittää shakin tuntemusta, pelitaitoa ja kilpailuvahvuutta

3 §

Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää opetus-, harjoitus- ja valistustilaisuuksia, peli-iltoja, kilpailuja, näytöksiä; osallistuu alueelliseen ja valtakunnalliseen shakkitoimintaan; edistää shakkikirjallisuuden ja -lehdistön levikkiä sekä hankkii shakinharrastajille asiallisia pelivälineitä ja kirjallisuutta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä asiaankuuluvan luvan saatuaan. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton saanti.

4 §

Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenistö muodostuu varsinaisista jäsenistä ja kunniajäsenistä. Näistä varsinaiset jäsenet maksavat yhdistyksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen ansioituneita henkilöitä, jotka ovat vapautetut jäsenmaksuista.

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen hyvämaineisen henkilön, joka haluaa osallistua yhdistyksen toimintaan ja sen tarjoamiin etuihin ja velvoituksiin.

Jäsen, joka ei maksa jäsenmaksuaan puolen vuoden kuluessa jäsenmaksun eräpäivästä, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 §

Hallitus

1. Kokoonpano

Yhdistyksen hallituksen muodostavat vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja neljä jäsentä, jotka yhdistyksen syysvuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

2. Päätösvalta

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on läsnä.

3. Kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kahden jäsenen pyynnöstä.

4. Tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

- edustaa yhdistystä,

- toteuttaa yhdistyksen päätökset,

- hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja rahavaroja,

- ylläpitää jäsenluetteloa,

- kutsua jäsenet yhdistyksen kokouksiin,

- valmistella kokousasiat ja

- ylläpitää ja kehittää toimintaa yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi

Juoksevien asioiden tai erityistehtävien hoitamista varten hallitus voi asettaa työvaliokuntia ja määrätä näille toimintavaltuudet. Työvaliokunta on raportointivelvollinen hallitukselle.

6 §

Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

7 §

Hallinnon ja tilien tarkastus

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen syysvuosikokouksessa seuraavaa kalenterivuotta varten kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yhden varahenkilön.

Yhdistyksen ja hallituksen kokouspöytäkirjat, vuosikertomus, tilit tositteineen ja tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään tammikuun 31. päivään mennessä. Asiakirjat saatuaan toiminnantarkastajien tulee antaa tarkastuksestaan kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle kahden viikon kuluessa.

8 §

Yhdistyksen kokoukset

1. Yleistä

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätvuosikokous ja syysvuosikokous. Kevätvuosikokous pidetään 15.3. mennessä ja syysvuosikokous ennen marraskuun loppua.

Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäväksi, ei kuitenkaan päätettäviksi.

Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäviksi, hän tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle kolme viikkoa ennen kokousta, jotta hallitus ehtii antaa siitä lausuntonsa.

2. Kokouskutsu

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava hallituksen valitsemassa paikallislehdessä tai lähetettävä jäsenille postitse taikka sähköpostitse vähintään viikkoa ennen kokousta.

3. Kevätvuosikokous

Kevätvuosikokouksen tapahtumat ja käsiteltävät asiat ovat:

- Kokouksen avaus ja sen laillisuuden toteaminen

- Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

- Kahden pöytäkirjan tarkastajan, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, valinta

- Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

- Hallituksen laatiman vuosikertomuksen tarkastaminen ja hyväksyminen

- Tilinpäätöksen vahvistaminen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

- Tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle päättäminen

- Kokouskutsussa mainittujen ja hallituksen esittämien asioiden käsitteleminen

- Muiden mahdollisten asioiden käsitteleminen

- Kokouksen päättäminen

4. Syysvuosikokous

Syysvuosikokouksen tapahtumat ja käsiteltävät asiat ovat:

- Kokouksen avaus ja sen laillisuuden toteaminen

- Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

- Kahden pöytäkirjan tarkastajan, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, valinta

- Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

- Tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta päättäminen

- Tulevan vuoden taloussuunnitelmasta päättäminen

- Tulevan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen

- Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimintavuodelle

- Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle toimintavuodelle

- Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varahenkilö seuraavalle toimintavuodelle

- Kokouskutsussa mainittujen ja hallituksen esittämien asioiden käsitteleminen

- Muiden mahdollisten asioiden käsitteleminen

- Kokouksen päättäminen

9 §

Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäinen on pidettävä vähintään kuukauden kuluttua edellisestä.

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, niin sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi yhdistyksen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.

10 §

Yhdistyslaki

Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti